Polityka Prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest InterGO Europe ul. Reja 23/5 49-300 Brzeg NIP: 7471794368.

2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który opiekuje się danymi osobowymi w naszej firmie e-mail: michal@intergo-europe.com. Na Twoje pytania odpowie on maksymalnie w ciągu 30 dni.

3. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

a) W celu umożliwienia Ci posiadania konta w serwisie lub sklepie bądź

korzystania z aplikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii takich jak wada wzroku na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a.

b) W celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy lub zmierzających do wykonania realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów – na żądanie klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a., a także w celu potwierdzenia rezerwacji bądź ́ odwołania terminu konsultacji okulistycznej, przypomnienia Ci o tej konsultacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c) W celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do wykonania usługi np. konsultacji okulistycznej – realizacji umowy- na żądanie klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a., a także w celu potwierdzenia rezerwacji bądź́ odwołania terminu konsultacji okulistycznej, przypomnienia Ci o tej konsultacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d) Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

e) Jako przedsiębiorca prowadzimy także dokumenty księgowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

f) Jeśli wyrazisz zainteresowanie przesyłaniem Ci naszego newslettera, Twoje dane będą także przetwarzane w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji tak, aby umożliwić nam dostosowanie naszych usług i treści najlepiej do Twoich potrzeb i pragnień, a tym samym w celu zapewnienia Ci najwyższej jako ci  świadczonych przez InterGO Europe usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”) oraz – w odniesieniu do danych szczególnych

kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a.

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail, imię, nazwisko,

adres zamieszkania, numer telefonu.

5. Odbiorcy danych: Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na

konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) Nasi upoważnieni pracownicy. 

b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy)  świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,

c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

d) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym).

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy InterGO Europe a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

7. Okres przechowywania danych:

a) Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy.

b) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b, c i d (w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

c) W przypadku przetwarzania danych w celu, o których mowa w punkcie 3 lit. a i f (w celu umożliwienia Ci posiadania konta w naszym Serwisie lub sklepie bądź aplikacji oraz promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z tych naszych usług.

d) W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. e (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą,̨ a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

8. W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać́ poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią ̨ nam weryfikację Twojej tożsamości.

10. W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu michal@intergo-europe.com. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Oznacza to, że informacje, które po wyrażeniu takiej chęci otrzymasz od nas w biuletynie e-mailowym mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś/a  z Serwisu. Mogą także odpowiadać miejscu Twojego zamieszkania bądź Twojej płci.

12. Uzupełnienie Polityki Prywatności stanowi Polityka Plików Cookies dostępna w Serwisie Administratora.

Polityka Plików Cookies

§1 Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie określa cele oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez InterGO Europe ul. Reja 23/5 49-300 Brzeg NIP: 7471794368 (dalej Administrator) na stronach www, których jest właścicielem.

2. Uzupełnienie Polityki Plików Cookies stanowi Polityka Prywatności dostępna w Serwisie Administratora.

§2 Definicje 

1. Administrator – oznacza InterGO Europe ul. Reja 23/5 49-300 Brzeg NIP: 7471794368, który świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.salvea.pl oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Składają się one z klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu, po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie, a ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień.

3. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.salvea.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§3 Ochrona informacji i danych osobowych

1. Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie oraz z niego korzystających, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie. 

§4 Informacje pozyskiwane o Użytkowniku

1. Podczas wizyty w Serwisie Użytkownicy mogą napotkać formularze kontaktowe służące do pobierania danych niezbędnych do obsługi ich zgłoszeń. Przetwarzanie tych danych jest zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego Użytkownika i jego danych. W większości przypadków jest to niezbędne do prawidłowego działania Platformy. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Jednakże niezaakceptowanie działania większości z plików cookies uniemożliwi działanie Serwisu.

3. Administrator zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu z domeną internetową Serwisu, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, optymalizacją i modyfikacją Serwisu w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Użytkowników, a także w celu marketingu produktów i własnych usług.

4. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto dane na temat Użytkowników Serwisu oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników. 

5. Choć pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, co do zasady nie stanowią danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na identyfikacje Użytkownika. Niektóre z informacji w pewnych sytuacjach (w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania) mogą zostać uznane za dane osobowe.

6. Dla zapewnienia sprawnego korzystania z naszego Serwisu używamy także technologii innych niż pliki cookies, np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu. 

§5 Rodzaje wykorzystywanych cookies 

1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, jednak w ograniczonym zakresie – nie będzie bowiem można korzystać z funkcji, które ze swej natury wymagają plików cookies. 

§5 Podstawa przetwarzania cookies

1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies, które nie są konieczne do funkcjonowania Serwisu ma miejsce na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. W ustawieniach przeglądarki internetowej lub w ramach zarządzania polityką prywatności w Serwisie  zgoda na korzystanie z technologii cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (na przykład za pomocą ustawień przeglądarki), co wpłynie jednak ujemnie na poziom funkcjonalności Serwisu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Podstawą przetwarzania cookies niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z tych usług jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie  uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora. W zakresie, w jakim również podmioty trzecie będące partnerami Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda.

§6 Cele w jakich wykorzystywane są cookies

1. Cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach: 

a) Konfiguracji serwisu

b) Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie

c) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Serwisu

d) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

e) Świadczenia usług reklamowych

f) Zbierania statystyk o odwiedzonych stronach Serwisu

g) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu. 

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

a) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu

b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, pozwalających na dotarcie z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili Serwis w celu zapewnienia im dedykowanych treści reklamowych

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu              

§7 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. 

2. Możliwe jest również zablokowanie cookies podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies pochodzących bezpośrednio od Administratora.

3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

a) Chrome – informacja o cookies

b) Firefox – informacja o cookies

c) Internet Explorer – informacja o cookies

d) Safari – informacja o cookies

e) Android – informacja o cookies

f) Blackberry – informacja o cookies

g) iOS (Safari) – informacja o cookies

h) Windows Phone – informacja o cookies.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

§8 Zmiany w polityce prywatności 

1. Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności i cookie, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej Administratora i opatrzenie jej odpowiednią datą. Ostatnia aktualizacja odbyła się 07 lipca 2018 roku.